همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان های خصوصی همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان های خصوصی با عنوان IPH2022 توسط مرکز توسعه سلامت کشورهای اسلامی در همکاری با فدراسیون بین المللی بیمارستان ها، انجمن بیمارستان های خصوصی جمهوری اسلامی ایران، ...